Aktualizovaná opatření proti šíření nákazy Covid-19

Aktualizovaná opatření proti šíření nákazy Covid-19

V rámci aktuální situace v důsledku šíření pandemie COVID-19 bychom vás chtěli informovat o opatřeních společnosti ZAT na pracovištích, ve výrobě i při realizaci vašich zakázek.

Již v únoru jsme aktivovali krizový štáb, který i nyní sleduje aktuální dění a v souvislosti s tím realizuje účinná opatření. I díky tomu se nám jarní část podařilo zvládnout velmi dobře a dodávali jsme zákazníkům ve stanovených termínech, což je naší trvalou prioritou.

I v této době pokračujeme v zavádění plošných opatření proti šíření nákazy ve společnosti a podnikáme kroky pro včasné dodání zakázek všem našim zákazníkům v případě onemocnění některých našich zaměstnanců. Situaci průběžně vyhodnocujeme i ve spolupráci s odbornými lékaři. Máme vlastní systém pro trasování pracovních kontaktů pozitivně testovaných a na základě toho provádíme účinná opatření. V případě rizika přenosu nákazy informujeme i naše zákazníky, se kterými byl náš zaměstnanec v kontaktu.

Pokud budou příslušnými orgány přijata nařízení, která povedou k významnému omezení pohybu osob a zboží nebo budou stanovena jiná omezení vztahující se k zaměstnancům, dodavatelům, subdodavatelům, zákazníkům, spolupracujícím osobám nebo zakázkám, mohou mít dopad na plnění námi realizovaných dodávek. Nastane-li tato situace, budeme vás neprodleně informovat s cílem nalezení společného řešení maximálně eliminujícího tyto dopady.

Věříme, že se šíření onemocnění COVID-19 podaří celospolečensky zvládnout natolik, že přestane omezovat činnost ekonomických subjektů a život se vrátí do normálu.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.


Preventivní opatření společnosti ZAT a.s.

Návštěvy:

 • Vstup na pracoviště ZAT musí být předem schválen odpovědnými pracovníky ZAT, jsou stanovena ochranná opatření a návštěvník je o nich předem informován.
 • Každý návštěvník společnosti ZAT je registrován na recepci a je povinen podepsat čestné prohlášení, že není v kontaktu s osobami v karanténě a nepociťuje příznaky respiračního onemocnění.

Pracovní a servisní výjezdy zaměstnanců:

 • Servisní zásahy a instalace pro provozovatele kritické infrastruktury vyžádané zákazníkem či uvádění do chodu nových dodávek u zákazníka, je zabezpečeno ve standardním režimu.
 • Tuzemské i zahraniční služební cesty jsou schvalovány individuálně dle aktuální situace v příslušné cílové destinaci.
 • Při návratu zaměstnanců z oblasti se zvýšeným rizikem jsou aktivována cílená opatření proti šíření nákazy či se zaměstnanci podrobují testování na COVID-19.
 • Všichni pracovníci jsou vybaveni odpovídajícími ochrannými pomůckami dle stanovených standardů pro COVID-19 nebo dle specifických požadavků našich zákazníků.

 Pracoviště společnosti ZAT:

 • Na všech pracovištích jsou stanovena přesně definovaná plošná opatření, pracoviště jsou vybavena desinfekčními prostředky a zaměstnanci jsou informováni o veškerých hygienických opatřeních, které jsou povinni dodržovat.
 • Všichni zaměstnanci mají na služebních telefonech aktivovánu aplikaci e-rouška.
 • Na pracovních pozicích, které to umožňují, je vykonávána práce z domova s využitím on-line nástrojů. Na jednotlivých pracovištích v Příbrami, Plzni i Benešově je omezen počet osob přítomných na pracovišti tak, aby odpovídal situaci v daném místě a aby bylo co nejvíce zamezeno kontaktům mezi různými pracovním skupinami.
 • Je zajištěn stabilní provoz výroby průmyslové elektroniky, kompletace rozvaděčů i zkušeben.
 • Pro maximální bezpečí zaměstnanců jsou stanovena pravidla pro využívání služebních vozů, kontaktů mezi jednotlivými pracovišti či režimu po návratu z pracovních cest.