Vodohospodářství Zpět

Popis řešení

V oblasti vodohospodářství se pohybujeme na úrovních obecní vodohospodářské infrastruktury a vodních cest. Mezi technologie společnosti ZAT patří zejména:

 • plavební komory
 • jezové klapky
 • čerpací stanice
 • automatické tlakové stanice
 • čistírny odpadních vod

Cílem ZAT je zajistit pro provozovatele co nejpřívětivější řídicí systém a zároveň vyhovět požadavkům zákazníka a respektovat provázanost na stávající systémy řízení související technologie.
Data z řídicího systému zobrazíme lokálně, přeneseme na stávající dispečink, případně navrhneme a dodáme dispečink nový.
Vzdálený přístup k řídicímu systému i k diagnostickým datům z monitorovacího systému nabízí provozovateli vyšší komfort v přístupu z PC, tabletu nebo chytrého telefonu a servisní organizaci pak větší flexibilitu v případě nutnosti servisního zásahu či plánování preventivní údržby. Vzdálený přístup k datům zajistíme buď pomocí web klienta nebo vlastní platformy SimONet.

Technické řešení

Řízení

V případě jednodušších aplikací, jako jsou menší čerpací stanice nebo automatické tlakové stanice, preferujeme řešení na základě vlastního kompaktního řídicího systému SandRA Z210 s možností připojení vzdálených vstupů a výstupů.
Pro složitější aplikace pak nabízíme zejména vlastní řídicí systém SandRA Z200 robustnější konstrukce, který je vhodný pro technologie typu vodních děl či jiných vodohospodářských komplexů.
V případě zavedených standardů či požadavků zákazníka umíme postavit řízení na produktech jiných dodavatelů, např. Schneider, Conel, Siemens, Allen Bradley atd.

Vizualizace

Způsob vizualizace je odvislý od složitosti technologie.
U nejjednodušších aplikací zobrazujeme informace na ovládacím panelu, případně prostřednictvím web serveru.
V případě složitějších technologií pak vizualizujeme na operátorském pracovišti nebo centrálním dispečinku, přičemž využíváme především českou platformu Reliance, která nabízí přehledné a přívětivé uživatelské prostředí. V případě zákazníků s nadstandardními požadavky nabízíme využití zahraniční platformy Wonderware.

Topologické schéma

Přínosy pro zákazníka

Při nasazení řídicího systému SandRA:

 • přívětivé uživatelské prostředí a komfortní přístup k aktuálním datům prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu atd.
 • moderní systém s možností doplňování funkcí v návaznosti na vlastní vývojové kapacity
 • otevřenost řídicího systému – možnost SW úprav provozovatelem
 • český výrobek i dokumentace
 • rychlý servisní zásah na místě nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu
 • úspora nákladů díky preventivní údržbě na základě sběru a analýzy diagnostických dat

Reference

Dokončené zakázky:

 • Vodní dílo Kořensko

Na přelomu roku 2016/2017 ZAT provedl modernizaci řídicího systému a vizualizace pro ovládání plavební komory a jezových klapek vodního díla Kořensko na řece Vltavě včetně napojení na malou vodní elektrárnu Kořensko. Zadavatelem zakázky byl státní podnik Povodí Vltavy.

V průběhu realizace byly původní řídicí systémy ZAT-E a SATEK nahrazeny jednotným řídicím systémem ZAT SandRA Z210 s připojenými vzdálenými vstupy a výstupy. Vizualizační systém Wonderware InTouch byl upgradován na nejnovější verzi a rozšířen o další pracoviště. Pro zvýšení uživatelského komfortu jsme také sjednotili grafický design aplikací jednotlivých technologických celků.

 • ČOV Mníšek pod Brdy

V roce 2015 jsme zrealizovali kompletní dodávku řídicího a monitorovacího systému čistírny komunálních odpadních vod v Mníšku pod Brdy, a to od projektu přes uvedení do provozu až po zaškolení personálu. Pro řízení byl použit řídicí systém ZAT SandRA řady Z210, vizualizaci jsme postavili na české platformě Reliance. Společnost ZAT zajistila rovněž projekt, dodávku a instalaci elektročásti a polní instrumentace.