Bezpečnostní řada Z100

Bezpečnostní řada Z100

Systém pro řízení technologií nejblíže jaderné reakci

Systém SandRA Z100 je určený k realizaci řídicích a kontrolních funkcí zařazených do nejvyšších bezpečnostních kategorií. Doplnění této řady procesních stanic do rodiny řídicího systému SandRA nám umožňuje řídit kompletní chod jaderné elektrárny včetně nejdůležitějších bezpečnostních systémů.

Kvalifikace

Naše řídicí systémy patří mezi stěžejní zařízení pro zajištění jaderné bezpečnosti. Jsou kvalifikovány pro normální a abnormální provoz, pro zkoušky i pro vznik havarijních podmínek. Systémy jsou schopny snést změny prostředí spojené s poruchami. Vše je realizováno dle programu kvalifikace a výstupy z ní jsou jedním ze vstupů pro licenční proces.

Licencování

Jsme součástí schvalovacího procesu vycházejícího z atomového zákona, a to v částech týkajících se bezpečnostních systémů a systémů souvisejících s jadernou bezpečností. V procesu licencování je posuzována realizace a bezpečnostní dokumentace z hlediska relevantních požadavků na zajišťování jaderné bezpečnosti. Výsledkem je závazné stanovisko státního úřadu pro jadernou bezpečnost k uvedené bezpečnostní dokumentaci a povolení k uvedení do provozu.

Licencovani

Certifikace v zahraničí

Logo
Slovensko
Oah Logo En
Maďarsko
15 BLOC LOGO ASN
Francie
Opengraphimage En
Ukrajina
ANRA Logo
Arménie
Stuk Logo Sininen Rgb
Finsko

Procesní stanice

Procesní stanice slouží k přímému řízení technologie v reálném čase. Vykonávají zadané řídicí a regulační algoritmy, vyhodnocují měřené vstupní veličiny a pomocí výstupů ovládají řízenou technologii. Prostřednictvím datových sítí komunikují s nadřazenou vrstvou řídicího systému, spolu navzájem i se stanicemi vzdálených vstupů a výstupů, SMART snímači a akčními členy.

Řada SandRA Z100

Tyto stanice jsou určeny k realizaci řídicích a kontrolních funkcí zařazených do nejvyšších bezpečnostních kategorií, a to zejména pro oblast jaderné energetiky. Tomu odpovídá celková koncepce řešení procesních stanic včetně softwarového vybavení, zaměřená na maximální spolehlivost a zajištění vysokého stupně autodiagnostiky systému a diagnostiky připojených obvodů.

Z100 (1)

Řada Z100 zahrnuje tři základní typy stanic

Z200
Modulární stanice

Jsou určeny pro obecnou část bezpečnostních funkcí. Vlastnosti konkrétní řídicí stanice, např. počet vstupních a výstupních signálů, jejich typ a rozsah, typy a počty komunikačních kanálů, napájecí napětí, výpočetní výkon atd., závisejí na konfiguraci stanice – na typu použitých zásuvných desek. Tyto vlastnosti lze do značné míry měnit a rozvíjet i vývojem nových typů desek. Vstupní a výstupní desky zpracovávají převážně standardní signály (0–20 mA, 24 VDC apod.)

Proto stanice nacházejí uplatnění také v bezpečnostních aplikacích mimo jadernou energetiku

Z200
Speciální stanice

Řeší bezpečnostní funkce vyžadující specifický hardware. Vlastnosti konkrétní řídicí stanice jsou dány jejím typem. Každá z nich je v maximální míře přizpůsobena řízené technologii. Příkladem jsou stanice (subsystémy) pro řízení motorů ovládajících regulační tyče v jaderném reaktoru nebo stanice vyhodnocující jejich polohu

Z200
Speciální moduly

Patří sem například zobrazovače, ovládací prvky a vzdálené I/O moduly, splňující stejně jako ostatní komponenty řady Z100 vysoké nároky na bezpečnost a spolehlivost

Tyto prvky jsou obvykle používány na blokových a nouzových dozornách v jaderných elektrárnách

Systémový software

Software platformy SandRA Z100 těží z dlouholetých zkušeností, které společnost ZAT získala z projektů zaměřených na návrh a implementaci digitálních řídicích systémů v jaderných elektrárnách.

Software pro tyto projekty byl vyvíjen s využitím vlastních nástrojů společnosti a zavedených testovacích metod. Proces vývoje softwaru platformy SandRA Z100 vychází z přístupu použitého v těchto projektech a je v souladu s požadavky norem IEC 60880, IEC 62138 a IEC 61508.

Architektura a jednoduchost softwaru usnadňuje jeho pochopení a testování.

SW Operatorsky System

Vizualizace a dispečinky

SandRA Horus je HMI (human machine interface), které je od základů navrženo s ohledem na použití v projektech pracujících se zvýšenými nároky na bezpečnost a spolehlivost. Naše HMI obsahuje různé varianty operátorských panelů, které jsou upravovány dle specifikace zákazníka a za definovaných podmínek umožňují vydávat povely pro bezpečnostní funkce. Obsahuje také spolehlivý archiv, který je připraven uložit všechna důležitá data z technologie i řídicího systému. V neposlední řadě je jeho součástí univerzální diagnostický systém, poskytující veškerý komfort pro diagnostický přehled o stavu technologie a řídicího systému.

To vše nad operačním systém Windows nebo Linux. SandRA Horus je tak připraven doplnit řadu hardwarových HMI, jako jsou mozaiky, zobrazovače a spínače, které překonává uživatelskou přívětivostí a komfortem.

Velin

Možnosti uplatnění bezpečnostní řady platformy SandRA

Reaktor Bezpečný, inovativní a flexibilní řídicí systém v souladu s potřebnými normami a legislativou. Umožňuje řídit kompletní chod primární části a realizovat funkce zařazené do nejvyšších bezpečnostních kategorií A a B.

Jaderné reaktory

Maly Reaktor Systém ověřený provozy velkých jaderných reaktorů schopný řídit základní ochranné funkce. Pro realizaci funkcí v nižších bezpečnostních kategoriích spolupracuje s průmyslovou řadou Z200.

Výzkumné reaktory

Turbine Řešení splňující přísná kvalifikační kritéria díky nastaveným procesům a zvoleným nástrojům. Podmínky integrity bezpečnosti jsou splněny do úrovně SIL3 pro systémy související s bezpečností ochranného systému turbíny.

Systémy ochran