Průmyslová řada Z200

Průmyslová řada Z200

Řídicí systém pro průmyslové využití

Průmyslová řada systému SandRA je určena pro obecné řídicí funkce v širokém spektru oborů, například v klasické a jaderné energetice, obnovitelných zdrojích, plynárenství, dopravě a podobně. Umožňuje to vysoká míra flexibility hardwarové i softwarové části řešení konkrétní aplikace řídicího systému. Je možné volit mezi rozsáhlými a robustními architekturami s modulárními stanicemi a různou mírou redundance na všech úrovních řídicího systému, nebo jednoduchým řešením s kompaktními stanicemi pro malé technologie. K dispozici jsou i různá řešení operátorských pracovišť a dispečinků podle potřeb aplikace a požadavků zákazníka.

DCS systém SandRA Synergy

SandRA Synergy je komplexní soubor integrovaných SW nástrojů umožňujících realizaci řídicího systému kategorie DCS (distributed control system) pomocí technických prostředků platformy SandRA.

Základní vlastností je jednotná správa dat v celé aplikaci řídicího systému zajišťující jejich dostupnost, úplnost a konzistenci. Využití centrálního inženýrského systému vzájemně provázanou paletou nástrojů minimalizuje náklady na návrh, konfiguraci a správu řídicího systému SandRA.

Výhody tohoto řešení jsou evidentní nejen během plánování a inženýringu, ale také při instalaci a uvádění do provozu, při každodenním chodu i během údržby, oprav a modernizace.

DCS Synergy

Procesní stanice

Procesní stanice slouží k přímému řízení technologie v reálném čase. Vykonávají zadané řídicí a regulační algoritmy, vyhodnocují měřené vstupní veličiny a pomocí výstupů ovládají řízenou technologii. Prostřednictvím datových sítí komunikují s nadřazenou vrstvou řídicího systému, spolu navzájem i se stanicemi vzdálených vstupů a výstupů, SMART snímači a akčními členy.

Procesní stanice Z200

Řídicí stanice řady SandRA Z200 se používají v systémech kontroly a řízení, zejména v energetice, ale i v ostatních průmyslových oborech. Představují otevřený řídicí systém s vysokým výpočetním výkonem a rozsáhlými komunikačními možnostmi. Variabilita hardwarové konfigurace řídicích stanic je podporována širokou nabídkou vstupních, výstupních a komunikačních desek. Vysoké provozní spolehlivosti je dosaženo díky robustnímu mechanickému i elektrickému provedení stanice.

Stanice jsou koncipovány jako modulární, což znamená, že počty a rozsahy vstupních a výstupních signálů, typy a počty komunikačních kanálů, napájení, výpočetní výkon atd. závisí na konfiguraci stanice a lze je do značné míry měnit a rozvíjet.

Každá stanice obsahuje jednu, nebo dvě procesorové desky s aplikačním programem, a až 18 periferních IO desek datově propojených s procesorovými deskami interní sériovou sběrnicí. Rychlost sběrnice dosahuje (1,25 Gb/s), a uspořádání „dvojitá hvězda“ zajišťuje funkčnost stanice i v případě poruchy sběrnice.

Z200

Výhody průmyslové řady Z200

Kompaktní stanice Z210

Kompaktní stanice řady SandRA Z210, odvozené z řady Z200, jsou určeny pro řízení menších technologií, například tepelných výměníků, regulačních a předávacích stanic v plynárenství nebo čističek odpadních vod. Uplatnění najdou také v řízení topologicky rozlehlých technologií, jako jsou zásobníky plynu, dohledové drážní systémy, monitoring a řízení produktovodů apod. Stanice Z210 jsou vhodné i pro sběr dat z rozličných koncových zařízení s různými komunikačními protokoly a pro jejich přenos na vzdálená dispečerská pracoviště. Vyrábíme je ve variantě bez přímých vstupů a výstupů (s možností připojení vzdálených vstupů a výstupů) i s integrovanými vstupy a výstupy.

Komunikace a technická specifikace

Stanice mají komunikační rozhraní Ethernet 100BASE, RS-232/458/422, USB1.1. Podporují komunikaci standardními průmyslovými protokoly OPC-UA, Modbus TCP/IP i RTU, Powerlink, Profibus DP i protokoly využívanými zejména v energetice, jako jsou ČSN EN 60870-5-104, SPA Bus, M-Bus, a řadou dalších speciálních protokolů. Kromě vysokého výpočetního výkonu nabízí hardware stanic také slot pro paměťovou SD kartu, zálohovanou paměť a zdroj reálného času.

Z210

Výhody kompaktní řady Z210

Speciální přístroje

Přístroje realizují funkce pro řízení konkrétních technologických zařízení, jako jsou patní či vodní turbíny, synchronní generátory a podobně. Řízení těchto technologií vyžaduje speciální řešení jak v HW, tak i SW oblasti. Proto je obtížné tyto úlohy realizovat pomocí standardních řídicích systémů.
Kompaktní provedení přináší úsporu nákladů pro opakující se aplikace. Přístroje lze použít samostatně (ve spolupráci s řídicími systémy jiných výrobců), nebo jako integrované komponenty řídicího systému SandRA.
Generator
Kompaktní regulátor buzení generátoru

Kompaktní regulátor AVR Z110 je určen pro různé typy synchronních generátorů, např. bezkartáčové, statické, se stejnosměrným budičem aj. Kompaktní provedení umožňuje montáž do rozvaděče a možnost redundantního uspořádání

Zároveň nabízí komfortní vizualizaci a diagnostické funkce

Generator
Číslicové synchronizační zařízení

Číslicové synchronizační zařízení DSD Z110 umožňuje automatické připojení generátoru k síti a plní funkci fázovače a kontrolního obvodu. Je možné jej využít v kombinaci s AVR Z110 či samostatně

Komunikuje prostřednictvím Ethernetu, USB a RS 422/485, má výstupy pro regulaci frekvencí i napětí generátoru a nabízí diagnostické funkce

Turbine
Řídicí systém natáčecího zařízení se synchronizací

Automatická synchronizace natáčecího zařízení parní turbíny, založená na instrumentaci SandRA Z100

Komunikace pomocí Ethernetu, CAN a servisního USB

Turbine
Modul pro řízení točivých strojů

Speciální modul SandRA Z211 pro řízení točivých strojů, jako jsou vodní a malé parní turbíny, točivé redukce tlaku, čerpadla, turbonapáječky apod.

Systémový software

Systémový SW poskytuje veškeré nástroje pro kompletní projektování, programování, parametrizaci a údržbu průmyslových aplikací řídicího systému SandRA.

Prostředí Pertinax je vlastní produkt firmy ZAT, určený pro tvorbu aplikačního SW pro procesní stanice formou návrhu řídicích algoritmů pomocí předdefinovaných funkčních bloků. Obrazovky pro vizualizaci a ovládání řízené technologie na dispečerských pracovištích a alarmní a archivační systémy jsou navrhovány pomocí vývojového prostředí dle zvoleného vizualizačního prostředku (AVEVA nebo Reliance). K projektování hardwarové konfigurace řídicího systému slouží nástroj Engineering Base. Sadu doplňuje aplikace PerertinaxDig, zajišťující nezávislou on-line diagnostiku řídicího systému SandRA. Každý z těchto nástrojů je možné použít samostatně nebo jako modul systému SandRA Synergy. Hlavní předností řešení je jednotná správa dat a jejich sdílení integrovanými nástroji prostřednictvím Projektové databáze Pertinax.

Uvedené nástroje mohou být instalovány na inženýrské stanici, ze které je pak možno centrálně provádět údržbu a úpravy SW v celé aplikaci řídicího systému SandRA.

SW PDP

Vizualizace a dispečinky

Pro průmyslové aplikace poskytuje platforma SandRA širokou škálu integrovaných prostředků pro vizualizaci, operátorské ovládání a alarmní i archivační systémy.

Nástroje AVEVA System Platform patří mezi světovou špičku pro řešení velínů a dozoren velkých technologických celků typu energetického bloku, i jednotlivých technologií. Společnost ZAT má více než 25 let zkušeností s těmito aplikacemi. Alternativním řešením operátorských pracovišť je systém Reliance, který je rovněž integrován do platformy SandRA a který dlouhodobě úspěšně aplikujeme.

Pro místní ovládání menších technologií nabízíme lokální operátorské panely různých výrobců. Vizualizaci na mobilních zařízeních i přístup přes internet s využitím standardních webových prohlížečů umožňuje webový server běžící přímo v procesních stanicích SandRA řady Z200 a Z210.

Stredni Dispecink

Možnosti uplatnění průmyslové řady platformy SandRA

3 (1) Otevřený řídicí systém s vysokým výpočetním výkonem a rozsáhlými komunikačními možnostmi využitelný pro sekundární a neblokovou část jaderných elektráren. Nabízí vysokou provozní spolehlivost a variabilitu hardwarové konfigurace.

Jaderná energetika

4 Modulární řešení se specializovanými instrumentacemi pro jednotlivé technologie, například turbíny, generátory aj., s dlouhým životním cyklem. Je vhodné pro novou výstavbu, migraci i pro rozsáhlé DCS systémy řídící celé energetické bloky.

Tepelná energetika

Kamyk Řešení na míru pro zdroj každého typu a velikosti díky možnosti kombinovat kompaktní i robustnější prvky a vlastnímu vývoji umožňujícímu úpravy na úrovni HW i SW.

Obnovitelné zdroje

1 (3) Kompaktní řešení s vysokým výpočetním výkonem certifikované pro použití v kritické infrastruktuře a odolné proti vlhkosti, prašnosti, elektromagnetickému rušení i mechanickému poškození.

Doprava

2 (2) Kompaktní řešení vyvinuté speciálně na míru oboru, splňující požadavky kybernetické bezpečnosti pro dodávky do kritické infrastruktury a odolné vůči vnějším vlivům prostředí.

Plynárenství

5 Systém vhodný pro každý průmyslový obor a zákazníka. Od kompaktního systému s velkým výkonem až po univerzální modulární systém. Spolehlivé řešení na míru jakýmkoli potřebám splňující vysoké nároky na kybernetickou bezpečnost.

Průmysl